Par MOT

MOT stiprina jauniešos pārliecību, dzīvot prasmi, garīgo veselību, apzinātību un drosmi. MOT iestājas par drošu klases vidi, kurā visi ir iekļauti.

MOT novērš atstumtību, bulingu, vardarbību, alkohola un narkotiku lietošanu, noziedzību un mentāla raktura problēmas.

To ir panācis MOT koncepts, kas sastāv no 3 vienkāršām dzīves vērtībām un universālām MOT programmām lietošanai skolās un pašvaldībās.

1994.gadā olimpiskie ātrslidotāji Atle Vårvik un Johann Olav Koss uzņēmās iniciatīvu dibināt MOT.

Viņu motivācijas pamatā bija vēlme novērst sociāla rakstura problēmas, definējot vērtības un nostāju, kas palīdzētu jauniešiem kļūt labākiem savstarpējās attiecībās un izdarīt apzinātas izvēles. Viņi vēlējās uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, pašcieņu un drosmi, tādējādi paaugstinot jauniešu iespējas pieņemt apzinātus lēmumus, iestāties par savām vērtībām un iekļaut tos, kas ir citādi un atstumti. Lai stiprinātu drošu un iekļaujošu sabiedrību un vidi, kā iedvesmas avoti tika izmantoti Norvēģijā atpazīstamākie profesionālie sportisti. Tas ir bijs MOT koncepta sākums. Šobrīd MOT dzīves prasmju koncepts tiek lietots skolās un pašvaldībās četros pasaules kontinentos.

MOT koncepts

MOT dzīves prasmju koncepts iekļauj sevī trīs vienkāršas dzīves vērtības, kas aizdedz jauniešu sirdis, 5 pielāgotas programmas skolām un pašvaldībām, kā arī entuziasma pilnus MOT trenerus, kuri uzrunā jauniešus.

Kopš 1994.gada MOT ir attīstījis konceptu, kas novēŗš izpostītas dzīves, noziedzību un sociāla rakstura problēmas sabiedrībā.

MOT unikālu dara fakts, ka jaunieši lieto to katrs savā veidā. MOT pieredze rāda, ka, sniedzot iespēju, vadlīnijas un instrumentus, jaunieši ar prieku apņemas patstāvīgi veidot savu dzīvi.

Vīzija

Siltāka un drošāka sabiedrība

MOT darbojas preventīvi, lai problēmas reāli nesāktos. MOT sagatavo jauniešus, lai viņiem būtu vieglāk rīkoties brīžos, ja sarežģījumi tomēr rodas. MOT ir pozitīvi fokusēts uz risinājumiem, ne problēmām.

MOT koncepta kodols ir programmas. MOT nodarbībām klasē ir raksturīga īpaša atmosfēra, kurā valda atvērtība, visu klātesošo iesaistīšanās, pozitīva enerģija bez nosodīšanas un rādītājpirksta kratīšanas. MOT uztver jauniešus nopietni un sniedz pozitīvu pieredzi. Norit brīva savstarpējā komunikācija, kurā jaunieši aktīvi iesaistās un ieņem galveno lomu. Rodas sinerģija starp MOT vērtībām un jauniešu sirdīm.

Vērtības

Drosme dzīvot

Drosme pateikt nē

Drosme rūpēties

MOT komunikācijā izmanto aktivitātes, uzdevumus, stāstus, ilustrācijas un īpašus MOT rīkus. Nodarbībās ir gan laiks pārdomām, gan sarunām un aktivitātēm. MOT nodarbības rada jauniešos iedvesmu un pārliecību kļūt labākiem klases kultūras un savas dzīves veidotājiem.

Kopš 1994.gada MOT pastāvīgi ir stiprinājis savu unikālo, iedvesmojošo un īpašo pieeju darboties preventīvi. MOT iedvesmo, nevis piespiež uz uzvedības maiņu.

MOT ir zīmols, kam jaunieši izjūt piederību, zīmols, kas balstīts vērtībās, pieredzē, uzticībā, atbildīgos vēstnešos un drosmē. MOT ir zīmols ar VIENU konceptu, TRĪS vērtībām un PIECĀM programmām.

Misija

Veidot spēcīgu un iekļaujošu jaunatni, vairojot izpratni un drosmi

Rezultāti

Izvērtējums apstiprina, ka MOT novērš un pasargā no visnegatīvākajām jauniešu vecumposma izpausmēm. MOT skolās ir mazāk bulinga, apsmiešanas un apcelšanas, mazāk vientuļu, atstumtu jauniešu, mazāk garīga rakstura problēmu un atkarības izraisošo vielu lietošana.

Rezultāti